Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.gottgensafbouw.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Göttgens Afbouw en Montage. In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Göttgens Afbouw en Montage is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Göttgens Afbouw en Montage.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Göttgens Afbouw en Montage te mogen claimen of te veronderstellen.

Göttgens Afbouw en Montage streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.gottgensafbouw.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud me het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Göttgens Afbouw en Montage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.gottgensafbouw.nl op deze pagina.